मेगा कर्पोरेट बेनेफिट सेभिङ्ग एकाउन्ट V २०२०

मेगा कर्पोरेट बेनेफिट सेभिङ्ग एकाउन्ट ख् २०२० कुनै पनि संस्थाका कर्मचारी को लागि उपयुक्त बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्न ल्याईएको बचत खाता हो । यसमा कर्माचारीहरुको लागी बीमा सुविधा पनि उपलब्ध हुन्छ ।

विशेषताहरु:

Go'gtd df}Hbft

?= !)))÷–

Aofh b/                            

&=^##Ü aflif{s

b'3{6gf d[To' tyf :yfoL ckfËtf aLdf  ;'/If0f

? &)),))))÷–

:jf:Yo pkrf/ aLdf ;'/If0f

? %),))))÷– -? !%,))) ;fdfGo :jf:Yo pkrf/ aLdf tyf ? #%,))) c:ktfn egf{_

b]zleqsf s'g} klg a}+ssf] P= l6= Pd= af6 k};f lemSg ldNg] ;'ljwf

lgMz'Ns

le;f 8]la6 sf8{

lgMz'Ns –klxnf] aif{

le;f qm]l86 sf8{

lgMz'Ns –klxnf] aif{

OG6/g]6 a}+lsË

lgMz'Ns

df]afOn a}+lsË

lgMz'Ns –klxnf] aif{

8LDof6 vftf ;'ljwf

 lgMz'Ns klxnf] aif{

a}b]lzs d'›f ;6xLdf ;x'lnot

!) k};f ;Dd lk|ldod

Aofn]G; ;l6{lkms]6

lgMz'Ns –aflif{s ?kdf Ps k6s  

u"8 km/ k]d]G6 z'Ns

lgMz'Ns –aflif{s ?kdf Ps k6s   

6«fen sf8{

hf/L ubl{ %)Ü 5'6

shf{ Joj:yfkg z'Ns 5'6

@) a]l;; kf]OG6 ;Dd

vftf kl/jt{g ;'ljwf

lgMz'Ns –Psk6s

O{ –sd;{ ;'ljwf

lgMz'Ns ;'rf? 

shf{ ;'ljwf

laz]if k|fyldstfdf