मेगा जीवनसाथी बचत खाता

मेगा जीवनसाथी बचत खाता बिबाहित अथवा बिबाह गर्न लागेका ग्राहकहरुको लागि डिजाइन गरिएको हो । यो खाता बिशेष गरि आफ्नो लगानीमा राम्रो प्रतिफल चाहने तथा वचत बाट विवाह गर्नको लागि सहयोग पुगोस भन्ने चाहना राख्ने  ग्राहकहरुको लागि केन्द्रित गरि बनाइएको हो।

विशेषताहरु:

Go'gtd df}Hbft

?= %,)))÷–

Aofh b/                            

&.!##Ü aflif{s

le;f 8]la6 sf8{

lgMz'Ns –klxnf] aif{

le;f qm]l86 sf8{

pknAw /x]sf]

r]s a's

lgMz'Ns

OG6/g]6 a}+lsË

lgMz'Ns

shf{ Joj:yfkg ;'ljwf 

@% Ü 5'6 -xf]d nf]g, c6f] nf]g / P;\=Pd\ O{= nf]g_

l8df08 8«fˆ6 tyf :jLˆ6 6«fG:km/

lgMz'Ns

Jofn]G; ;l6{lkms]6

lgMz'Ns

a}+s :6]6d]G6

lgMz'Ns

df]afOn a}+lsË

lgMz'Ns –klxnf] aif{

ns/ l8kf]lh6 ;'ljwf

%) Ü 5'6

8LDof6 vftf ;'ljwf

lgMz'Ns klxnf] aif{

Aofn]G; ;l6{lkms]6

lgMz'Ns –aflif{s ?kdf Ps k6s  

k|fO{e]6 a}+lsË ;'ljwf, dRof{G6x? af6 :k]l;on 5'6, Jofj;foLs shf{ tyf  OG:6f afO ;'ljwf

pknAw /x]sf]*


*सर्तहरु लागु हुने छन ।