मेगा बिश्वाश बचत खाता V २०२०

विशेषताहरु:

Go'gtd df}Hbft

?= %)))÷–

Aofh b/

&=^## Ü aflif{s

le;f 8]la6 sf8{

lgMz'Ns –klxnf] aif{    

le;f qm]l86 sf8{

lgMz'Ns –klxnf] aif{    

OG6/g]6 a}+lsË

lgMz'Ns

df]afOn a}+lsË

lgMz'Ns –klxnf] aif{    

ns/ ;'ljwf

@% Ü z'Ns 5'6

8LDof6 vftf ;'ljwf

lgMz'Ns –klxnf] aif{    

a}b]lzs d'›f ;6xLdf ;x'lnot

!) k};f ;Dd lk|ldod

b]zleqsf s'g} klg a}+ssf] P=l6=Pd= af6 k};f lemSg ldNg] ;'ljwf

lgMz'Ns

Aofn]G; ;l6{lkms]6

lgMz'Ns – aflif{s Psk6s

u"8 km/ k]d]G6

lgMz'Ns – aflif{s Psk6s

6«fen sf8{

hf/L ubl{ %)Ü 5'6

shf{ Joj:yfkg z'Ns 5'6

@) a]l;; kf]OG6 ;Dd

vftf kl/jt{g ;'lawf

lgMz'Ns – Psk6s

O{ –sd;{ ;'rf? 

lgMz'Ns

shf{ ;'lawf

laz]if k|fyldstfdf